Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Kadra naukowo - dydaktyczna

Chlubą Uczelni jest kadra naukowo-dydaktyczna, która zapewni Ci wysoki poziom kształcenia.

Kadrę tę stanowią głównie pracownicy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, a także im.in: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu w BIałymstoku oraz praktycy: sędziowie Naczelnego i Wojewódzkiego Sądu Adminstracyjnego, Sądu Apelacyjnego, Prokuratury Apelacyjnej oraz sądów i prokuratur okręgowych i rejonowych, pracownicy, m.in.: Krajowej Administracji Skarbowej - Izby Administracji Skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych, pracownicy banków, urzędów administracji rządowej oraz samorządowej, funkcjonariusze i pracownicy instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, m.in.: Policji, ABW, CBA, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej.

W związku z coraz szerszą ofertą dydaktyczną obejmującą nowe kierunki studiów i specjalności liczba nauczycieli akademickich ciągle wzrasta. Obecnie zatrudniamy ponad 200 profesorów, doktorów, asystentów, wykładowców i lektorów. Ponad 80% naszej kadry naukowo-dydaktycznej to pracownicy zatrudnieni na tzw. pierwszym etacie, traktujący zatrudnienie w naszej Uczelni jako podstawowe miejsce pracy.

Wśród pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia w WSPiA są m.in.:

 • prof. dr hab. Jerzy Posłuszny (prawo administracyjne, prawo finansowe),
 • prof. dr hab. Andrzej Zoll (prawo karne),
 • prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski (prawo karne),
 • prof. dr hab. Bożena Wieczorska (prawo administracyjne, prawo gospodarcze),
 • prof. dr hab. Andrzej Witkowski (historia administracji, historia państwa i prawa),
 • prof. dr hab. Ludwik Żukowski (postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, ustrojowe prawo administracyjne).
 • prof. dr hab. Emil W. Pływaczewski (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne).
 • prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne).
 • prof. Anna Barwińska – Małajowicz (rynek pracy, międzynarodowe stosunki gospodarcze),
 • prof. Zbigniew Czarnik (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne),
 • dr hab. Andrzej Czupryński (bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • prof. Wiesław Czyżowicz (prawo celne i stosunki międzynarodowe),
 • prof. dr hab. Antoni Dral (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych),
 • prof. Krzysztof Eckhardt (prawo konstytucyjne),
 • prof. dr hab. Zdzisław Gawlik (prawo cywilne),
 • prof. Grzegorz Głód (zarządzenie projektami, techniki menadżerskie),
 • prof. dr hab. Andrzej Grabowski (logika prawnicza, retoryka, erystyka),
 • prof. Kazimierz Jaremczuk (zarządzanie),
 • prof. Jerzy Kitowski (ekonomia, analiza ekonomiczno-finansowa),
 • prof. Leszek Leszczyński (teoria i filozofia prawa),
 • prof. Maciej Muliński (postępowanie cywilne),
 • prof. Janusz Raglewski (prawo karne, prawo o wykroczeniach),
 • prof. Andrzej Sakowicz (postępowanie karne),
 • prof. Marek Story(antyczne korzenie współczesnego prawa, komparatystyka prawnicza, symulacje procesowe, łacińska terminologia prawnicza, prawo wyznaniowe i kanoniczne),
 • prof. Robert Sawuła (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne),
 • prof. Piotr Witkowski (prawo celne),
 • prof. Grzegorz Wolak (prawo cywilne),
 • prof. Fryderyk Zoll (prawo cywilne),
 • gen. bryg. rez. prof. Tomasz Bąk (nauki wojskowe),
 • dr hab. Bożena Sowa, prof. WSPiA (ekonomia, rachunkowość),
 • dr hab. Anna Świerczewska-Gąsiorowska, prof. WSPiA (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • dr hab. Tomasz Białowąs (zarządzanie transportem i logistyką),
 • dr hab. Szymon Byczko (prawo gospodarcze),
 • dr hab. Paweł Kuca (zarządzanie informacją),
 • dr hab. Ryszard Pukała (ekonomia, rachunkowość),
 • dr hab. Ilona Przybojewska (prawo ochrony środowiska),
 • dr hab. Stanisław Rysz (ochrona danych osobowych),
 • dr hab. Agnieszka Rzepka (zarządzanie strategiczne i taktyczne, nowoczesne koncepcje zarzadzania),
 • dr hab. Andrzej Zapałowski (nauki wojskowe),
 • dr hab. Lech Żukowski (rozwój kompetencji społecznych i osobistych, komunikacja interpersonalna),
 • mł. insp. dr Maria Hapunik (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne)
 • dr Robert Bałdys (prawo karne, bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia),
 • dr Mariusz Baran (prawo ochrony środowiska),
 • dr Ireneusz Bembas (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • dr Małgorzata Chackiewicz (prawo celne),
 • dr Paweł Chomentowski (bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • dr Małgorzata Chomycz-Śmigielska (samorząd i prawo samorządowe),
 • dr Maciej Chrzanowski (informatyka w biznesie),
 • dr Katarzyna Dokukin (prawo finansowe, prawo podatkowe),
 • dr Magdalena Dołhasz (reklama w biznesie, komunikacja marketingowa),
 • dr Karol Flisek (prawo administracyjne),
 • dr Agata Furgała (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • dr Małgorzata Gajda-Durlik (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne),
 • dr Agnieszka Gałakan-Halicka (prawo cywilne),
 • dr Wojciech Głód (zarządzanie, menadżer w organizacji),
 • dr Krzysztof Heliniak (prawo samorządowe),
 • dr Joanna Herda-Jarecka (prawo celne),
 • dr Maciej Iwański (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • dr Dorota Karczmarska (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • dr Hubert Kawalec (socjologia, Public Relations, marketing),
 • dr Maciej Kobak (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne),
 • dr Urszula Kosielińska – Grabowska (legislacja),
 • dr Bartłomiej Kowalski (prawo karne gospodarcze, kryminologia, cyberbezpieczeństwo),
 • dr Tatiana Kożak-Siara (rachunkowość),
 • dr Wiktor Krasa (przedsiębiorczość i innowacyjność, coachnig menadżerski),
 • dr Mirosław Kurek (ekonomia, ekonomika przemysłu),
 • dr Wojciech Lichota (ekonomia, finanse),
 • dr Michał Leśniewski (zarządzanie miękkie, prognozowanie i symulacje),
 • dr Piotr Łapiński (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne)
 • dr Paweł Łuczkowski (nauki wojskowe, zarządzanie kryzysowe),
 • dr Marcin Marszałek (publiczne prawo gospodarcze),
 • dr Dorota Mocarska (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • dr Anna Moskwa – Zastępca Przewodniczącego XI Wydziału Cywilnego, sędzia Sądu Rejonowego
 • dr Przemysław Niemczuk (prawo administracyjne, bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • dr Hubert Obora (zarządzanie),
 • dr Grażyna Pelewicz (finanse publiczne i prawo finansowe, prawo podatkowe),
 • dr Leszek Piczak (ekonomia),
 • dr Marta Pietras-Eichberger (prawo międzynarodowe publiczne, prawo UE),
 • dr Rafał Polak (politologia, medioznawstwo),
 • dr Joanna Raglewska (prawo karne wykonawcze),
 • dr Dariusz Rałowski (zarządzanie kryzysowe),
 • dr Marek Rawski (marketing, marketing strategiczny),
 • dr Bogusława Sebastianka (bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • dr Małgorzata Skawińska (prawo handlowe),
 • dr Agnieszka Sikora (ochrona danych osobowych),
 • dr Bartosz Stelmach (postępowanie cywilne, prawo handlowe),
 • dr Marcin Szplit (organizacja i zarządzanie, prognozowanie i symulacje),
 • dr Grzegorz Szynal (prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych),
 • dr Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska (prawo karne),
 • dr Marek Uryniak (ekonomia, finanse),
 • dr Ewa Wierzbicka (prawo gospodarcze),
 • dr Anna Wojtowicz (zarządzanie),
 • dr inż. Małgorzata Baran (przygotowanie i wdrożenie strategii personalnej, techniki organizatorskie i decyzyjne),
 • dr inż. Jacek Poleszak (zarządzanie transportem i logistyka),
 • lek. med. Maciej Kaniewski (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • gen. Józef Gdański (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • gen. Dominik Tracz (bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • mgr Danuta Bałanda,
 • mgr Andrzej Bodzioch (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • mgr Izabela Harasymowicz-Pilarz (psychologia),
 • mgr Iwona Jakubowska (bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • mgr Zbigniew Kłudka (bezpieczeństwo wewnętrzne)
 • mgr Ewa Kojder-Pawluś (adwokat, prawo cywilne),
 • mgr Teresa Kubas-Hul (projekty UE, pozyskiwanie środków zewnętrznych),
 • mgr Alicja Kuroń (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • mgr Alena Myrda (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • mgr Paweł Międlar – (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • mgr Marek Niańko (bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • mgr Grzegorz Ogar (bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • mgr Witold Pizło (bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • min. Bartłomiej Sienkiewicz (bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • mgr Paweł Sidor (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • mgr Tomasz Trzos (bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • mgr Konrad Wolak (bezpieczeństwo wewnętrzne).