Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

2014

Baner projektu "Dyplom WSPiA Przepustką dla Biznesu

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku.

Wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku, Fundusz będzie przyjmował do dnia 14 lutego br. 

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON, upływa w dniu 3 marca 2014r.

Zasady programowe przewidziane w dokumencie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą PFRON, w bieżącym roku nie zmieniły się.

Obecnie w Funduszu trwają jeszcze prace dotyczące modyfikacji poniższych dokumentów:

„Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”);

Wzór  umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (załącznik nr 4 do ww. uchwały).

 

źródło: http://www.pfron.org.pl/

 


Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku.

Aktualne warunki dofinansowania  (wysokość i zasady) wynikają z ust. 9-14 ww. dokumentu

W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł,

dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

dopłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony – co najmniej o 200 zł, w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

Od bieżącego roku obowiązują następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

„STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

„STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

pilotażowy program „Aktywny samorząd”,

wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,

decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu,

wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” przewiduje możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Obecnie w Funduszu trwają jeszcze intensywne prace dotyczące modyfikacji dokumentu pn. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez Realizatora programu. Termin ten nie może zostać ogłoszony przez samorząd powiatowy przed zakończeniem działań Funduszu związanych z aktualizacją procedur dotyczących realizacji programu.

Do dnia 14 lutego br. Fundusz będzie przyjmować wystąpienia powiatów w sprawie przyznania środków na realizację programu.

 

źródło: http://www.pfron.org.pl/

 


Rekrutacja osób niepełnosprawnych do projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Do udziału  w projekcie zapraszamy osoby:

w wieku 15-64 lata, zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, podlaskiego i pomorskiego;

bezrobotne, nieaktywne zawodowo;

posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub o lekkim stopniu niepełnosprawności wydanym z uwagi na upośledzenie umysłowe, spektrum autyzmu) lub tożsame obowiązujące;

potrzebujące wsparcia trenera pracy na wszystkich etapach zatrudnienia wspomaganego.

 

źródło: http://www.pfron.org.pl/