Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Cel projektu

Uczelnia powstała w 1995r, założycielami jej są JST. Działalność uczelni prowadzona jest na zasadach non-profit. Jest to najstarsza na Podkarpaciu i należąca do grona 10 największych uczelni niepublicznych w Polsce. Prowadzi 2 kierunki studiów na poziomie magisterskim; prawo i administracja w 13 specjalnościach w tym: administrowanie firmą (AF), zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL), finanse i rachunkowość (FIR) oraz 24 kierunki studiów podyplomowych z zakresu prawa, nauk o administracji, ekonomii i zarządzania. W oparciu o aktualny odpis z Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związku Uczelni Niepublicznych z dnia 18.09.2009 wynika, że uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia w/w kierunków, stopni i form. Aktualna liczba studentów to 8519, 77% to kobiety i 23% mężczyźni, w tym na studiach niestacjonarnych 6941 oraz na studiach podyplomowych 406 osób. 28% studentów zatrudnionych jest w MŚP i dużych PG, 3% prowadzi własną firmę, 29% to bezrobotni, 19,84% to niepracujący studenci, 16,48% w przyszłości zamierza rozpocząć własną działalność gosp., a14,78% planuje podjąć pracę w firmach, 77,84% deklaruje chęć odbycia stażu w firmie (Źródło: badania własne Dział Toku Studiów WSPiA, 03.2010).


Około 98% studentów WSPiA to mieszkańcy Podkarpacia. Uczenia konstruując projekt, brała pod uwagę dane dotyczące sytuacji zawodowej mieszkańców województwa: stopa bezrobocia wynosi 15,5%, istnieje 144 263 podmioty gospodarcze, w podmiotach gospodarczych zatrudniających 9 i mniej osób pracowało 94,5 % ogółu zatrudnionych, Wykształcenie wyższe posiadało 13,4% bezrobotnych kobiet i 7 % bezrobotnych mężczyzn. Osoby bez doświadczenia zawodowego i posiadające krótki staż pracy stanowią 62,8% ogółu bezrobotnych. W większym stopniu sytuacja ta dotyczy kobiet - 66,3%. (Źródło: Analiza Sytuacji na rynku pracy w woj. Podk. w 2009 r, WUP 2010). Na podstawie powyższych danych stwierdzono, iż istnieje pilna potrzeba dostosowania kierunków i form kształcenia do potrzeb rynku pracy. Z cytowanych danych wynika, że sytuacja kobiet na rynku Podkarpacia pogarsza się z roku na rok, uwzględniając fakt, że 77% studentów WSPiA stanowią kobiety realizacja zaplanowanego poniżej projektu jest w pełni uzasadniona.

Problemy, które zostaną rozwiązane dzięki realizacji projektu:

 1. Niewystarczająco dostosowane Plany Studiów i Programy Nauczania WSPiA na specjalnościach: Administrowanie Firmą, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Finanse i Rachunkowość do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Z przeprowadzonych badań na rynku pracy, a także wśród pracodawców jednoznacznie wynika, że w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą odczuwa się dotkliwy brak osób legitymujących się wszechstronnym wykształceniem z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania. Pracodawcy oczekują od absolwentów nie tylko wszechstronnej wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Osoby bez stażu zawodowego nie są mile widziani wśród pracodawców. Chęć zatrudnienia takich osób wyraziło tylko 4,3% badanych. 42,3% badanych chciałoby zatrudnić pracowników z niewielkim stażem pracy (Dane: WUP, 2010). Dlatego też istnieje pilna potrzeba dostosowania Planów Studiów i Programów Nauczania do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.
 2. Niewystarczająca współpraca WSPiA z pracodawcami w zakresie praktycznych form kształcenia (staże studenckie), oraz małe zaangażowanie pracodawców w realizacje programów nauczania. Obecnie uczelnia nie prowadzi staży studenckich, a jedynie praktyki programowe - 77,84% studentów deklaruje chęć odbycia stażu w firmie (Źródło: badania własne, WSPiA, 03.2010).
 3. Niewystarczające przygotowanie absolwentów WSPiA do wejścia na rynek pracy poprzez ograniczony dostęp do usług w zakresie doradztwa, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy realizowanego przez akademickie biuro karier. Obecnie ok. 10% studentów objętych jest wsparciem biura, brak bezpośredniego dostępu pracodawców i studentów do bazy ofert pracy, brak stałych porad specjalistów (Dane: BK WSPiA 04.2010)
 4. Ograniczony dostęp 196 studentów niepełnosprawnych do pełnej oferty edukacyjnej uczelni (Źródło: badania własne, DTS, WSPiA, 03.2010).


Cel główny:


Rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej WSPiA, dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy, poprawa jakości kształcenia studentów na specjalnościach Administrowanie Firmą, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Finanse i Rachunkowość.


Cele szczegółowe:

 1. Dostosowywanie 12 Planów Studiów i Programów Nauczania na kierunku Administracja na specjalnościach: Administrowanie Firmą, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Finanse i Rachunkowość - I i II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.
 2. Poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie nowych form edukacji (spotkania panelowe z udziałem przedsiębiorców, warsztaty specjalistyczne, stworzenie i prowadzenie wirtualnej firmy) dla 700 studentów/rok, w tym 70% kobiet - łącznie 2800.
 3. Stworzenie 3 paneli eksperckich (prawo, ekonomia, zarządzanie), zatrudnienie w okresie realizacji projektu 6 specjalistów z min. 3 letnim doświadczeniem w pracy w podmiotach gospodarczych, włączenie ich do procesu kształcenia (warsztaty, spotkania panelowe).
 4. Nawiązanie stałej współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże dla 480, praktyki dla 200 studentów w tym 70% kobiety).
 5. Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m.in. poprzez wsparcie akademickiego biura karier działającego przy uczelni – 50% Beneficjentów Ostatecznych zostanie objętych wsparciem biura karier.
 6. Stworzenie bazy danych, platformy wymiany i gromadzenia informacji o ofertach pracy i oczekiwaniach pracodawców. 360/rok ofert pracy, ok. 60 tyś/rok wejść na stronę.
 7. Zwiększenie dostępu do korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni dla 196 studentów niepełnosprawnych.


Zgodność celów z POKL, planem działania i innymi dokumentami.

Planowany do realizacji projekt wpisuje się w sposób bezpośredni w realizację celu nr 4 programu tj.„Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy”.
Jego realizacja przyczyni się do: podniesienia poziomu wykształcenia społeczeństwa, podwyższania jakości i efektywności kształcenia odpowiadającej warunkom gospodarki opartej na wiedzy, doskonalenia programów nauczania i uzupełniania ich o elementy innowacyjne, dostosowania programów i kierunków nauczania do wymogów rynku pracy, podniesienia kompetencji i poziomu wiedzy studentów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, nawiązania współpracy między uczelnią a przedsiębiorcami, wymiany informacji o kwalifikacjach uzyskiwanych w kontekście danego kierunku kształcenia.
Dzięki temu na Podkarpaciu nastąpi rozwój kadr nowoczesnej gospodarki w sferze MŚP.
Strategia Rozwoju Miasta Rzeszowa do 2015 - rozwój jakościowy Uczelni w Rzeszowie wpisuje się również w założenia strategiczne funkcjonowania miasta w ramach jego pozycji metropolitalnej. Pierwszym z pięciu strategicznych celów głównych rozwoju miasta jest „tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju Rzeszowa jako atrakcyjnego miejsca dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury".
Strategia Rozwoju Woj. Podkarpackiego na lata 2007 – 2020, w części poświęconej szkolnictwu wyższemu stawia postulat, że „dla przyśpieszenia wkraczania w informacyjną fazę rozwoju wydaje się konieczne zwiększenie jakości procesu dydaktycznego i upowszechnienie nowoczesnych form i technik kształcenia. Planowany do realizacji projekt wpisuje się w pełni w cele i priorytety określone w ww. dokumencie ze szczególnym uwzględnieniem:
Priorytet 1: Poprawa jakości systemu edukacji jako warunek pogłębiania wiedzy i wzrostu kompetencji.
Wytyczone cele są zgodne z uchwaloną przez Senat Uczelni w 2009 roku „Strategią Rozwoju WSPiA w latach 2009-2020”, której jednym z podstawowych priorytetów jest podniesienie poziomu nowoczesności i jakości kształcenia.
Projekt jest zgodny z celami: POKL, Planem Działania, strategiami rozwoju województwa, miasta i uczelni.
Projekt jest kontynuacją projektu inwestycyjnego obecnie realizowanego w ramach RPOWP 2007-2013, pod nazwą "Poprawa dostępności i jakości kształcenia poprzez budowę wielofunkcyjnego obiektu dydaktycznego oraz dostosowanie istniejących obiektów dla osób niepełnosprawnych"