Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Rekrutacja

baner
×
REKRUTACJA
Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną (Koordynator, Przedstawiciel Kolegium, Specjalista do spraw rekrutacji) w oparciu o Regulamin w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. Dokładny termin rekrutacji zostanie ogłoszony na stronie www.wspia.eu oraz przekazywany będzie podczas spotkań informacyjnych, zostanie stworzona lista ranking. i rezerwowa (element zarządzania ryzykiem projektu).

ETAPY I KRYTERIA REKRUTACJI
FORMALNE
 • Spełnienie warunków uczestnictwa student/ka studia stacjonarne kierunku Administracja I stopnia (3rok) i II stopnia (2 rok); Zarządzanie I stopnia (3 rok) (na podstawie formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa, oświadczenia uczestnika projektu, oświadczenie o przetwarzaniu Danych Osobowych uwzględniając: Staż realizowany wyłącznie w okresie od jednego do maksymalnie czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia, uczestnik projektu nie był objęty wsparciem z Programu Erasmus Plus+,
 • kompletność i poprawność wypełnionej dokumentacji.
MERYTORYCZNE
 • wyniki kwestionariusza Autodiagnozy Poziomu Kompetencji– liczba pkt.1- 30,
 • Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w oparciu o scenariusz przygotowany przez potencjalnych pracodawców ( Jednostki Przyjmujące-) – liczba pkt. 1- 45 w tym: po 15 pkt w zakresie: wiedza/umiejętności/kompetencje społeczne,
 • Średnia ocen z ostatnich 2 semestrów (średnia ocen x 2) –max 10 pkt
 • Orzeczenie o niepełnosprawności – 10 pkt
 •  Dodatkowa aktywność (koła, kliniki, konferencje studenckie Wolontariat -1 pkt za każdą) – max 5 pkt

Elementy i założenia bilansu kompetencji:
 • przeprowadzenie na wejściu i wyjściu badania kompetencji każdego uczestnika projektu adekwatnie do przewidzianego wsparcia (PESEL),
 • indywidualny plan stażu,
 • monitorowanie zdobytych kompetencji uczestników projektu poprzez hospitacje staży oraz badanie ankietowe,
 • sprawozdanie z relizacji stażu,
Bilans zostanie przeprowadzony przez Coacha personalnego oraz opiekuna stażysty zatrudnionego w ramach kosztów pośrednich.CEL:Kwalifikowanie uczestników projektu na staż, ocena rezultatów powstałych dzięki realizacji projektu, określenie stanu kompetencji przed i po zakończeniu wsparcia w projekcie i wpływ na rezultat- „Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS”.
KRYTERIA REKRUTACJI:
Rekrutacja do udziału w projekcie zgodna z wartościami docelowego wskaźnika kobiet i mężczyzn. Listy kandydatów/ek, którzy przeszli ocenę formalną i merytoryczną zostaną sporządzone z podziałem na jednostki przyjmujące z podziałem na kobiet i mężczyzn . Listy kandydatów/ek zostaną przedstawione jednostce przyjmującej. Selekcja do poszczególnych jednostek przyjmujących prowadzona będzie w oparciu o liczbę zdobytych punktów. W przypadku kandydatów/ek z tą samą liczbą punktów decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby które nie otrzymały wystarczającej liczby punktów, aby zakwalifikować się na staż w danej jednostce zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu ze stażu zostanie wybrana osoba z listy rezerwowej.

 

Terminy rekrutacji:

 • semestr 2017/2018 - 48 uczestników projektu.
 • semestr 2018/2019 - 26 uczestników projektu.

Termin składania dokumentów w ramach I edycja rekrutacji  na rok akademicki 2017/2018 upływa

08 czerwca 2018 r. o godz. 15.00

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie!

 

Termin składania dokumentów w ramach II edycja rekrutacji  na rok akademicki 2018/2019 upływa

06 marca 2019 r. o godz. 16.00

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie!