Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Erasmus Policy Statement (PL)

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa jest najstarszą uczelnią niepubliczną we wschodniej Polsce. Została utworzona w 1995 r. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej. WSPiA jest jedną z niewielu niepublicznych uczelni wyższych w Polsce, która ma prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest jedną z największych uczelni niepublicznych  w Polsce. WSPiA jest także  jedną z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce posiadających prawo do prowadzenia studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja/Zarządzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne. WSPiA jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce ma również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku prawo i nadawania tytułu "magistra prawa”.

WSPiA od 2009 realizuje nowatorski w skali kraju system praktyk zawodowych dla studentów kierunków "Administracja", "Bezpieczeństwo wewnętrzne", „Zarządzanie” oraz "Prawo".


Wpisując się w założenia agendy modernizacji szkolnictwa wyższego celem działania Uczelni jest wypromowanie większej liczby absolwentów, czemu sprzyjają uruchomione trzy kierunki studiów. Równie ważnym jak ilość absolwentów, argumentem kształcenia, jest wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę oraz praktykę zawodową. Dostęp do wiedzy zapewniają zajęcia prowadzone zarówno przez teoretyków, jak i praktyków (w tym przedsiębiorców, sędziów, adwokatów, prokuratorów, przedstawicieli wysokopoziomowych usług między-agencyjnych). Istotnym jest także umożliwianie studentom udziału w wykładach prowadzonych przez wykładowców zagranicznych, którzy prowadzą wykłady otwarte w języku angielskim i niemieckim.

Ponadto na uczelni znajduje się  Studenckie Biuro Porad Prawnych „Klinika prawa” oraz centrum egzaminacyjne TOLES, które umożliwia studentom zdobycie wiedzy i cennych certyfikatów językowych. Dodatkowym atutem jest także  prowadzenie badań naukowych, w szczególności w zakresie stosowania prawa oraz łamania praw człowieka.


Pozyskaniu przez studentów odpowiednich kwalifikacji praktycznych mają służyć zajęcia praktyczne prowadzone zarówno na terenie WSPiA, jak i poza Uczelnią - także w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych. Ich nowatorski system polegający na podziale godzin pomiędzy zajęcia teoretyczne i praktyczne, pozwala w efektywniejszy sposób przygotować studentów do wykonywania zamierzonego zawodu.


Nie bez znaczenia jest także organizowanie konferencji naukowych z udziałem studentów polskich i zagranicznych oraz powstające publikacje międzynarodowe. Z uwagi na swoje położenie geograficzne, bardzo ścisłe stosunki Uczelnia utrzymuje przede wszystkim z Ukrainą. skąd pochodzi także liczna grupa studentów studiujących na Uczelni. Właśnie Ukraina to kraj, z którym Uczelnia zamierza kontynuować realizację wspólnych projektów badawczych. W tym celu, oprócz udziału studentów, koniecznym jest zaangażowanie pracowników naukowych. Wspólne działania mają zaowocować wydajniejszą edukacją transgraniczną oraz pomóc w znalezieniu pracy przez przyszłych absolwentów.


Za przyszły cel Uczelnia uznaje również pogłębienie współpracy z innymi państwami, w tym przede wszystkim ze Słowacją, Bułgarią, Niemcami oraz Włochami, Grecją, Chorwacją, Cyprem, Hiszpanią, Irlandią i Węgrami.


Podpisywane co roku umowy, zmierzają do umiędzynarodowienia prowadzonych studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Z uwagi na występujące tam kierunki wspólne z kierunkami prowadzonymi przez WSPiA, możliwym jest podjęcie działań w zakresie uruchomienia jednolitych przedmiotów a także wspólnych semestrów studiów. W przyszłości współpraca może dotyczyć także studentów studiów doktoranckich prowadzonych przez WSPiA.