Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

VII PODKARPACKI KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE II ETAP - PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE

VII PODKARPACKI KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PYTANIA TESTOWE ETAP II


II ETAP – 105 PYTAŃ DO PUBLIKACJI NA PORTALU


1.Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę uważa się za przyjętą, jeżeli:
a)Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ½ ustawowej liczby
posłów,
b)Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/5
ustawowej liczby posłów,
c)Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3
ustawowej liczby posłów.


2 . Wybory do Senatu są:
a)tajne,
b)powszechne,
c)pośrednie.


3. Referendum ogólnokrajowe może zarządzić:
a)Prezydent na wniosek bezwzględnej większości ponad połowy ustawowej liczby senatorów,
b)Sejm zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów,
c)Prezydent za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.


4. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje:
a)Senatowi,
b)Marszałkowi Senatu,
c)Prezydentowi RP.


5. Z którą z poniższych zasad związane jest uprawnienie obywateli do współdecydowania z
organami państwa w procesie rządzenia:
a)zasadą republikańskiej formy rządów,
b)zasadą legalizmu,
c)zasadą suwerenności narodu.


6. Co to są niederogowalne prawa człowieka?
d)prawa człowieka, które nie mogą być zawieszone w żadnych warunkach,
a)prawa człowieka, które mogą być zawieszone tylko po wprowadzeniu stanu
nadzwyczajnego,
b) prawa człowieka, które mogą być zawieszone tylko w przypadkach wskazanych w
konstytucji.


7. Stan nadzwyczajny wprowadza się w drodze:
a)ustawy,
b)rozporządzenia,
c)uchwały.


8. W świetle Konstytucji z 1997 r.stan wojny:
a)jest jedną z kategorii stanu nadzwyczajnego,
b)nie jest kategorią stanu nadzwyczajnego,
c) jest ogłaszany przez ministra obrony narodowej.


9. Pojęcie „bezpieczeństwo” to:
a)spełnione oczekiwania człowieka,
b)pewność istnienia i przetrwania,
c)stan i proces gwarantujący istnienie podmiotu oraz możliwości jego rozwoju.


10. Pojęcie obrona narodowa to:
a)suma wszystkich cywilnych i wojskowych przedsięwzięć państwa, które przesadzają o
trwałości państwa jako instytucji politycznej oraz bezpieczeństwie całego narodu,
b)siły i środki przeznaczone do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zagrożeniom
wewnętrznym godzącym w interes narodowy,
c)główny cel działania państwa.


11. W czasie pokoju prezydent sprawuje zwierzchnictwo na siłami zbrojnymi za
pośrednictwem:
a)Szefa Sztabu Generalnego,
b)Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych,
c)Ministra obrony narodowej.


12. W Polsce funkcjonują trzy stany gotowości obronnej państwa, jakistan jest aktualnie:
a)stała gotowość bojowa,
b)podwyższona gotowość rodzajów siłzbrojnych,
c)pełna gotowość bojowa wojsk.


13. Wojska operacyjne to zasadnicza część sił zbrojnych przeznaczonych do prowadzenia
głównych zadań bojowych niezależnie od istniejących podziałów terytorialnych. W ichskład
wchodzą:
a)wojska obrony terytorialnej
b)wojska lądowe, powietrzne i marynarka wojenna
c)wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna i wojsko specjalne


14. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony ma na celu przygotowanie do
samoobrony przed:
a)środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela,
b)działaniami o charakterze terrorystycznym,
c)niebezpieczeństwami wynikającymiz działańmilitarnych.


15. Wsparcie przez państwo- gospodarza (Host Nation Support-HNS) polega na udzielaniu
pomocy cywilnej i wojskowej w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych i podczas
konfliktów przez państwo, na którego terytorium przemieszczają (rozmieszczane lub
działają) siły NATO. Wsparcie udzielane przez państwo przyjmujące polega na:
a)udostępnianie infrastruktury, dostaw i usług realizowane przez organizacje i
przedsiębiorstwa cywilne na wypadek zagrożenia,
b) wsparciu działań bojowych wojsk Sojuszniczych przez Wojska Obrony Terytorialnej,
c) obie odpowiedzi są poprawne.


16. Siły Zbrojne RP w świetle obowiązujących akt normatywnych mogą brać udział w
zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych
oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów
wybuchowych, a także realizacji zadań z zakresu zarządzana kryzysowego. Które z
wymienionych aktów normatywnych określają szczegółowe zadania realizowane przez
wojsko na rzecz ludności cywilnej:
a)Konstytucja RP,
b)Ustawa o obronie Ojczyzny,
c) Ustawa o stanie klęskiżywiołowej.


17. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i
obronności przy pomocy:
a)RBN,
b)Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
c)Dowódcy Generalnego WP.


18. Do zasadniczej służby w obronie cywilnej przeznacza i powołuje:
a)Minister Obrony Narodowej,
b)Wojskowy Komendant Uzupełnień,
c)Wojewoda.


19.Państwem trwale neutralnym nie jest:
a)Watykan,
b)Szwajcaria,
c)Austria.


20. Państwa neutralne w czasie wojny:
a)mogą udostępniać swoją przestrzeń powietrzną państwom wojującym,
b)mogą organizować szkolenia dla członków sił zbrojnych stron walczących,
c)żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.


21. Pojęcie „zagrożenia” to:
a)sytuacja lub stan, które komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się zagrożony,
b)potencjalne źródło szkody,
c)ograniczenie swobody poruszania się.


22. Minister Obrony Narodowej realizując politykę Rady Ministrów w zakresie ogólnego
kierownictwa w dziedzinie obronności odpowiada m.in. za:
a)Zapewnienie Bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,
b) Kierowanie obronnością kraju w czasie P.K.U,
c) Przygotowanie strategii bezpieczeństwa Narodowego.


23. Obowiązkowi obrony Ojczyzny podlegają obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i
stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. W ramach obowiązku obrony Ojczyzny
obywatele polscy są zobowiązani do:
a)pełnieniu czynne służby wojskowej,
b)pełnieniu służby w jednostkach zmilitaryzowanych,
c) wykonywaniu świadczeń na rzecz obrony.


24. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef
Obrony Cywilnej Kraju. Obowiązki Szefa OC kraju pełni:
a)Minister Obrony Narodowej,
b)Komendant Główny Policji,
c)Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.


25. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy, dóbr kultury, ratowanie
i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk
żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Podstawowymi
jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania powyższych zadań są
formacje obrony:
a)cywilnej,
b)wojskowej,
c)cywilno-wojskowej.


26. Osoby posiadające obywatelstwo polskie zdolne ze względu na stan zdrowia, podlegają
obowiązkowiszkolenia w zakresie powszechnej samoobrony. Szkolenie to ma na celu:
a)przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego rażenia i innymi działaniami
nieprzyjaciela,
b)przygotowanie do skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych,
c)przygotowanie do realizacjizadań na rzecz ludności cywilnej w czasie wojny.


27. Na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne,
a także osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegający na
oddaniu do używania posiadanych nieruchomości irzeczy ruchomych na cele przygotowania
obrony państwa. Kto wydaje decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub
rzeczy ruchomych na celświadczeń rzeczowych:
a)Minister Obrony Narodowej,
b)Wójt (Burmistrz, Prezydent miasta),
c)Wojewoda.


28. Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia
narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego
obowiązku obrony należy do:
a)administracji publicznej,
b)wojska,
c)wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji
państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek
organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie
określonym ustawami.


29. Centralnym organem państwowym w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
z uwzględnieniem ustaw szczegółowych jest:
a)Komendant Główny Straży Pożarnej,
b)Komendant Główny Straży Granicznej
c) Komendant Główny Policji.


30. Terenowym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i
porządek publiczny z uwzględnieniem zapisów ustaw szczególnych jest:
a)Marszałek Województwa,
b)Wojewoda
c)Komendant Wojewódzki Policji.


31. Naczelnym organem państwowym odpowiedzialnym bezpośrednio za bezpieczeństwo
wewnętrzne i porządek publiczny jest:
a)Minister Sprawiedliwości,
b)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
c)Koordynator d/s Służb Specjalnych.


32. Zawiadomienie organów ścigania karnego (np. Policja, Prokuratura itp.) o popełnionym
przestępstwie ściganym z urzędu może złożyć:
a)każdy kto posiadł taką wiadomość,
b)tylko poszkodowany lub świadek,
c)tylko policjant lub prokurator.


33. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem na drogach, kierowanie i jego
kontrolowanie z uwzględnieniem ustaw szczególnych mogą wykonywać:
a)tylko Policja i Straż Graniczna,
b)Straż gminna/miejska, Straż Leśna, Straż Parkowa, osoby działające w imieniu zarządcy
drogi przy udziale Policji lub ITD,
c)Każdy obywatel.


34. Likwidowanie przyczyn i warunków sprzyjających popełnianiu przestępstw i wykroczeń
to:
a)zwalczanie,
b)ściganie karne,
c)zapobieganie.


35. Jawne czynności realizowane w różnych formach, metodach, sposobach czy strategiach
w dziedzinie zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym to:
a)prewencja,
b)informacja,
c)szkolenie.


36. W potocznym rozumieniu „nauką o ofierze przestępstwa” jest:
a) kryminologia,
b) przestępstwologia,
c) wiktymologia.


37. Obszarem kryminologicznym nie jest:
a)przestępstwo, przestępca, osoba ofiary,
b)zwalczanie i zapobieganie,
c)przygotowywanie pism procesowych.


38. Umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest:
a)Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
b)Policja,
c)Ochotnicza Straż Pożarna.


39. Przestępczością niebieskich kołnierzyków określa się sprawców czynów polegających
na kradzieży i sprzeniewierzeń na szkodę właścicieli zakładów czy firm a dodatkowo
połączone jest z kolorem ubrań roboczych w jakich głównie ci pracownicy występują. Z jakim
krajem to pojęcie zasadniczo jest powiązane?
a)USA,
b)Chiny,
c)Japonia.


40. Według kryminologów pod pojęciem „przestępczości pospolitej” rozumie się zdarzenia
o charakterze:
a)wykroczeń o znamionach chuligańskich,
b)kryminalnym m.in. przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, mieniu itp.,
c) gospodarczym m.in. wyłudzenia podatkowe, kredytowe itp.


41. Jaka jest zależność pomiędzy przestępstwem a czynem zabronionym? Wskaż
prawidłową odpowiedź.
a)czyn zabroniony jest tożsamy z przestępstwem,
b)każdy czyn zabroniony jest przestępstwem
c)każde przestępstwo jest czynem zabronionym,


42. Ślady materialne to:
a)Zmiany w otaczającej nas obiektywnej rzeczywistości,
b)Ślady utrzymujące się w pamięci człowieka,
c)Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.


43. Daktyloskopia to:
a)technika śledcza zajmująca się badaniem pisma - dokumentów w celu ustalenia sprawcy
czynu zabronionego,
b)technika śledcza zajmująca się badaniami porównawczymi linii papilarnych dłoni w celu
ustalenia sprawcy czynu zabronionego,
c)technika śledcza zajmująca się badaniami porównawczymi stóp w celu ustalenia sprawcy
czynu zabronionego.


44. Podaj nazwę działu techniki kryminalistycznej zajmującej się m.in. badaniem śladów
zapachowych:
a)nosologia,
b)osmologia,
c)podoskopia.


45. Struktura w której zysk danej osoby zależy od wpłat osób znajdujących się niżej w tej
strukturze to:
a)piramida finansowa,
b)system argentyński,
c)sprzedaż lawinowa.


46. Charakterystyczną cechą piramidy finansowej jest:
a)wypłacanie zysków pierwszym uczestnikom,
b)inwestowanie pieniędzy od klientów na giełdzie,
c)lokowanie środków w krótkoterminowe obligacje.


47. Uporczywe i nie sprowokowane przez ofiarę działanie, które obejmuje wielokrotne
groźby oraz zachowania nękające ofiarę, pomimo jej cierpienia, przy użyciu narzędzi
komunikacji, jak też informacji, w wyniku których ofiara obawia się o własne
bezpieczeństwo to:
a)cyberbulling,
b)happy slapping,
c)cyberstalking.


48. W dniu 20 maja 2021 r. weszły w życie przepisy drogowe dotyczące m.in. hulajnóg
elektrycznych i innych podobnych pojazdów elektrycznych. Pojazdy te zostały zdefiniowane
jako:
a)urządzenia wspomagające ruch lub urządzenie transportu osobistego,
b)wózki elektryczne,
c)urządzenia wspomagające ruch lub urządzenie transportu osobistego.


49. Dopuszczalna, maksymalna prędkość dla e-hulajnóg wynosi 20 km/h, a uprawnione do
poruszania się takim pojazdem będą tylko osoby posiadające:
a) nie ma wymogu posiadania dokumentu uprawniającego do kierowania,
b) kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii A,
c) kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.


50. Antropologiczna teoria „urodzonego przestępcy” była dziełem:
d) Cesare Lombroso,
a) Jacka Vidoca,
b) prawidłowe odpowiedzi „a” i „b”.


51. Nabywanie umiejętności pełnienia roli w społeczeństwie to:
a) resocjalizacja,
b) socjalizacja,
c) socjalizacja wtórna.


52. Przestępstwa takie jak handel żywym towarem, porwania, sutenerstwo i pornografię
zalicza się do tzw. kategorii przestępczości:
a) kryminalno-pospolitej,
b) związanej z „życiem nocnym”,
c) towarzyskiej.


53. W kryminologii „sprawca-ofiara-miejsce” nosi nazwę trójkąta:
a) kryminalnego,
b) przestępczego,
c) nie ma żadnej nazwy.


54. Charakter, prawość, wiedza, honor, uprzejmość, lojalność, sprawiedliwość to cechy
łączone z:
a)warunkami przyjęcia do Policji,
b)gwiazdą szeryfa,
c)orderem „Białej gwiazdy”.


55. Apartheid to:
a)segregacja ze względów społecznych,
b)segregacja ze względów religijnych,
c)segregacja rasowa.


56. Zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji w Polsce wykonuje:
a)Rzecznik Praw Obywatelskich,
b)Ministerstwo Sprawiedliwości,
c)Helsińska Fundacja Praw Człowieka.


57. Siedzibą Specjalnego Trybunału dla Sierra Leone ustanowiono:
a)Arushę,
b)Hagę,
c)Freetown.


58. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej została uchwalona:
a)7 grudnia 2000 roku,
b)7 grudnia 2009 roku,
c)7 grudnia 2010 roku.


59. Sprawca, który posiada znaczną ilość narkotyków przywiezionych z Czech (100 g
marihuany, 2 g kokainy, 6 tabletek LSD oraz 3 g heroiny) będzie podlegał
odpowiedzialności jak za:
a) Zbrodnię
b) Zbrodnię w typie uprzywilejowanym, jeśli posiadał narkotyki na własny użytek
c) Występek w typie kwalifikowanym


60. Posiadanie narkotyków w Polsce:
a)w ogóle nie podlega odpowiedzialności, jeśli są to tzw. miękkie narkotyki przywiezione z
Czech,
b)podlega odpowiedzialności karnej tylko wtedy, gdy sprawca posiada ich większą ilość i gdy
są to środki odurzające i substancje psychotropowe, których wykaz znajduje się w
odpowiednim załączniku do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
c)zawsze podlega odpowiedzialności karnej bez wzglądu na ilość posiadanych narkotyków.


61. Przestępstwa gospodarcze, których sprawcami są osoby o wysokim statusie
społecznym, zawodowym, politycznym itp. Określa się mianem:
a)przestępczości ludzi w garniturach,
b)przestępczości niebieskich kołnierzyków,
c)przestępczości białych kołnierzyków.


62. Zapis „służącą społeczeństwu” zamieszczony w podstawowym dokumencie prawnym
jednej z formacji mundurowych zobowiązujący tą instytucję do służebnej roli względem
społeczeństwa umieszczony jest w ustawie o:
a)Policji,
b)Państwowej Straży Pożarnej,
c)Ochotniczej Straży Pożarnej.


63. Do podstawowych elementów składających się na pojęcie „terroryzmu” należy:
a)spektakularny czyn godzący często w dobra osób postronnych (zabójstwa),
b)oczekiwany efekt publiczny i medialny np. zastraszenie określonej grupy ludzi,
c)wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.


64. Działanie polegające na rozsyłaniu wiadomości e-mail, których dane nagłówkowe
zostały zmodyfikowane, aby wyglądały na pochodzące z innego źródła to:
a)phishing,
b)spoofing,
c)carding.


65. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi
a) 50 km/h,
b) 60 km/h,
c) 50 km/h a od godz. 22.00 do 6.00 – 60 km/h


66. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed;
a) pojazdem,
b) pojazdem z wyłączeniem tramwaju,
c) nie ma pierwszeństwa.


67. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
a) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
b) na zakręcie oznaczonym znakami informacyjnymi,
c) na drodze dwukierunkowej.


68. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i
jego kontrolowanie należą do zadań;
a) Policji,
b) Policji, Inspekcji Transportu Drogoweg i Straży Granicznej,
c)wyłącznie przez umundurowanego funkcjonariusza.


69. Prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów na na drodze ekspresowej dwujezdniowej
wynosi:
a) 100 km/h,
b) 110 km/h,
c) 120 km/h.


70. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w
zakresie:
a) zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie,
b) ochrony porządku publicznego i zabezpieczenia pod względem medycznym,
c) prawidłowe odpowiedzi “a” i “b”.


71. O masowej impresie sportowej organozwanej w hali lub innym obiekcie mówimy wtedy
gdy liczba udostępnionych uczestnikom miejsc jest nie mniejsza niż;
a)1000
b) 500
c) 300


72. Kto kieruje zarządzaniem kryzysowym na poziomie wojewódzkim?
a)Wojewoda,
b)Dyrektor wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
c)Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.


73. Podaj, jak nazywa się organ doradczo-opiniodawczy w systemie zarządzani
kryzysowego na poziomie powiatowym.
a)Powiatowy zespół zarządzania kryzysowego,
b)Powiatowe centrum zarządzania kryzysowego,
c)Stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego PSP.


74. Kto podejmuje decyzje o zadysponowaniu Sił Zbrojnych RP do działań w zakresie
zarządzania kryzysowego?
a)Minister Obrony Narodowej na wniosek wojewody,
b)Wojewoda,
c)Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.


75. Kto podejmuje decyzję o wprowadzeniu stanu klęskiżywiołowej?
a)Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów,
b)Premier Rady Ministrów,
c)Marszałek Sejmu RP.


76. Jaka komórka systemu zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim
odpowiada za przepływ informacji?
a)Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
b)Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
c)Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.


77. Co to jest zarządzanie kryzysowe?
a) działania Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej mające na celu ewakuację osób zagrożonych
powodzią,
b) działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania
bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,
przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań,
reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków
orazodtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytyczne,
c)działalność państwowych służb, inspekcji i straży, która polega na zapobieganiu sytuacjom
kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych
działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków
oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytyczne.


78. W świetle unormowań międzynarodowych obrona cywilna realizuje zadania
humanitarne, mające na celu:
a)obronę ludności, cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub
klęsk żywiołowych,
b)zapewnienie warunków koniecznych ewakuowanej ludności,
c)organizowanie działań medycznych w sytuacji wystąpienia epidemii ludzi.


79. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę
życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem poprzez:
c)zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia,
a)zapewnienie odpowiednich środków transportu w celu odbudowy obiektów po zdarzeniu,
c)wykonywanie medycznych czynności ratunkowych na miejscu akcji ratowniczej.


80. W strukturze systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce funkcjonują Centra
Powiadamiania Ratunkowego, które obsługują następujące numery alarmowe:
a)tylko 997,
b)112 i tylko 998
c)112.


81. Państwowa Straż Pożarna to:
a) służba komunalna mająca za zadanie gaszenie pożarów,
b) element systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, rzeznaczona
do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.


82. Na ilu poziomach organizacyjnych funkcjonuje Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy:
a)dwóch,
b)trzech,
c)czterech.


83. Zasadniczy potencjał ratowniczy KSRG skupiony jest na poziomie:
a)gminnym,
b)powiatowym,
c)wojewódzkim.


84. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej należy do zadań:
a)Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
b)Państwowej Straży Pożarnej,
c)Nadzoru budowlanego.


85. Zasadniczym celem działania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest:
a)ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podczas pożarów, klęsk żywiołowych lub
innych miejscowych zagrożeń,
b)pomoc ofiarom wypadków drogowych,
c)gaszenie pożarów.


86. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest:
a)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
b)Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
c)Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.


87. Zadaniem Państwowego Ratownictwa Medycznego jest:
a)pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych,
b)nieodpłatne zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego,
c)świadczenie usług leczniczych.


88. Do zadań szpitalnego oddziału ratunkowego należy:
a)kompleksowe leczenie przyjętych pacjentów,
b)diagnostyka wstępna i kierowanie na właściwe oddziały w szpitalu,
c)wstępna diagnostyka oraz podjęcie leczenia niezbędnego dla stabilizacji funkcji życiowych
osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.


89. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego zaliczane jest do
podsystemu:
a)obronnego,
b)ochronnego,
c)kierowania.


90. Przestępstwo tzw. plagiatu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z 1994 r. polega na:
a)pobieraniu wynagrodzenia z cudzego utworu bez uprawnień
b)pomaganiu w zbywaniu nośników cudzego utworu jako własnych
c)przywłaszczaniu sobie autorstwa cudzego utworu


91. Ograniczenie wolności jest to kara polegająca m.in. na:
a)osadzeniu sprawcy w zakładzie karnym lub w zakładzie leczenia psychiatrycznego, którym
jego wolność przemieszczania się jest ograniczona,
b)potrąceniu z wynagrodzenia sprawcy pewnej kwoty pieniędzy na cel społeczny
c)umieszczeniu sprawcy w ramach dozoru elektronicznego w odpowiednim miejscu z
obowiązkiem przebywania w tym miejscu przez 24 godziny na dobę pod rygorem osadzenia
w zakładzie karnym.


92. Przedawnienie wykonania kary oznacza, iż:
a)nie można wykonać wyroku, jeśli od czasu popełnienia przestępstwa minął wskazany w
ustawie okres,
b)nie można wykonać wyroku, jeśli od uprawomocnienia się wyroku skazującego minął
wskazany w ustawie okres,
c)nie można ścigać sprawcy, jeśli od czasu popełnienia przestępstwa minął wskazany w
ustawie okres,


93. Karalność zabójstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia minęło:
a)30 lat,
b)10 lat,
c)karalność zabójstwa nigdy się nie przedawnia.


94. Nie ulega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego
zawieszenia wykonania kary za:
a)zgwałcenie małoletniego poniżej 15 roku życia,
b)zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem,
c)handel ludźmi.


95. Świadek w trakcie przesłuchania:
a) zeznaje,
b) wyjaśnia,
c) jest rozpytywany.


96. Początkowa faza postępowania karnego to:
a) postępowanie przygotowawcze,
b) postępowanie sądowe,
c) postępowanie karne.


97. Gospodarzem postępowania przygotowawczego jest:
a) policjant,
b) sąd,
c) prokurator.


98. Służba Celnoskarbowa w ramach Krajowej Administracji Skarbowej podlega:
a) Ministrowi Obrony i Spraw Wewnętrznych,
b) Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
c) Ministrowi Finansów.


99. Straż Graniczna to formacja podległa:
a) Ministrowi Obrony Narodowej,
b) Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
c) Ministrowi Spraw Zagranicznych I Koordynatorowi ds.Służb Specjalnych.


100. Straż Graniczna jest:
a) jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony granicy
państwowej,
b) jednolitą, umundurowaną formacją do kontroliruchu granicznego oraz zapobiegania i
przeciwdziałania nielegalnej migracji,
c) jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony granicy
państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej
migracji.


101. Szef Urzędu ds. Cudzoziemców podlega:
a) Premierowi,
b) Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
c) Ministrowi Spraw Zagranicznych.


102. Emigracja to:
a) dobrowolne opuszczenie kraju rodzinnego w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe)
lub na pobyt czasowy,
b) wymuszone opuszczenie terenu zamieszkania,
c) wymuszone opuszczenie kraju rodzinnego w celu osiedlenia się lub na pobyt czasowy,


103. Imigracja to:
a) przyjazd do obcego kraju, w celu osiedlenia sie tam na stałe,
b) krótkotrwały przyjazd do obcego kraju,
c) przyjazd do obcego kraju, w celu turystycznym.


104. Migracja to:
a) Przemieszczenia ludności związane ze zmiana miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub
czasowego) połączone z przekroczeniem granicy .
b) krótkookresowa lub stała zmiana miejsca pobytu,
c) wymuszona krótkookresowa lub stała zmiana miejsca pobytu.


105. Obszar transgraniczny to:
a) Terytorium położone po obydwu stronach linii granicznej. Szerokość obszaru zależy od
przyjętej umowy. Mogą to być jedynie gminy wiejskie lub miejskie, bezpośrednio stykające
się z granicą województwa, państwa itp., czy też pas terenu o określonej szerokości (np.
25– 25-50 km).
b)Terytorium położone po obydwu stronach linii granicznej.
c)Terytorium położone po obydwu stronach linii granicznej. Mogą to być jedynie gminy
wiejskie lub miejskie, bezpośrednio stykające się z granicą województwa.