Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

VII PODKARPACKI KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I ETAP - PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE

I ETAP – 103 PYTANIA

1.Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. przewiduje możliwość wprowadzenia:
a) stanu wojennego, stanu wyjątkowego i stanu klęski żywiołowej,
b) stanu obrony istanu wyjątkowego,
c) stanu wyjątkowego, stanu obrony,stanu klęskiżywiołowej.

2.Organem wnioskującym o wprowadzenie stanu wyjątkowego jest:
a) Prezydent,
b) Rada Ministrów,
c) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.

3. Zasada republikańskiej formy rządów wyrażona jest w Konstytucji RP poprzez
sformułowanie:
a) Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym,
b) Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli,
c) władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu.

4. Artykuł 7 Konstytucji RP, stanowiący, że organy władzy publicznej działają na podstawie
i w granicach prawa, nazywany jest inaczej:
a) zasadą legalizmu,
b) zasadą suwerenności,
c) zasadą demokratycznego państwa prawnego.

5. Protest przeciwko ważności wyborów wyborca może złożyć do:
a) Krajowej Rady Sądownictwa,
b) Państwowej Komisji Wyborczej,
c) Sądu Najwyższego.

6.Ważność referendum stwierdza:
a) Sąd Najwyższy,
b) Państwowa Komisja Wyborcza,
c) Sejm.

7.Konstytucja RP z 1997 r. wśród środków ochrony wolności i praw nie wymienia:
a) skargi do Trybunału Konstytucyjnego,
b) skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
c) wystąpienia o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich.

8. Zgodnie z art. 233 ust. 1 Konstytucji RP, do praw niederogowalnych w czasie stanu
wojennego i wyjątkowego należy:
a) prawo do wypoczynku,
b) nienaruszalność mieszkania,
c) obywatelstwo.

9. Państwem trwale neutralnym nie jest:
a) Watykan,
b) Szwajcaria,
c) Austria.

10. Państwa neutralne w czasie wojny:
a) mogą udostępniać swoją przestrzeń powietrzną państwom wojującym,
b) mogą organizować szkolenia dla członków sił zbrojnych stron walczących,
c) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

11. Pojęcie „zagrożenia” to:
a) sytuacja lub stan, które komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się zagrożony,
b) potencjalne źródło szkody,
c) ograniczenie swobody poruszania się.

12. Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej w
dziedzinie obronności państwa. W świetle Ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie
Ojczyzny, do zakresu jego działania należy m.in.:
a) przygotowanie Strategii bezpieczeństwa narodowego,
b) opracowanie i przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
c) sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego
obowiązku obrony.

13. Służba wojskowa obywateli to podstawowa forma przygotowania i wypełnienia
powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny. Zgodnie z Ustawą o powszechnym obowiązku
obrony RP, obowiązek służby wojskowej polega na:
a) pełnieniu czynne służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
przez poborowych i żołnierzy rezerwy,
b) pełnieniu służby w jednostkach zmilitaryzowanych,
c) odbywaniu służby zastępczej.

14. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef
Obrony Cywilnej Kraju. Obowiązki Szefa OC kraju pełni:
a) Minister Obrony Narodowej,
b) Komendant Główny Policji,
c) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

15 . Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy, dóbr kultury, ratowaniei
udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk
żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Podstawowymi
jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania powyższych zadań są
formacje obrony:
a) cywilnej,
b) wojskowej,
c) cywilno-wojskowej.

16. Osoby posiadające obywatelstwo polskie zdolne ze względu na stan zdrowia, podlegają
obowiązkowi szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony. Szkolenie to ma na celu:
a) przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego rażenia i innymi działaniami
nieprzyjaciela,
b) przygotowanie do skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych,
c) przygotowanie do realizacji zadań na rzecz ludności cywilnej w czasie wojny.

17. Na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne,
a także osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegający na
oddaniu do używania posiadanych nieruchomości irzeczy ruchomych na cele przygotowania
obrony państwa. Kto wydaje decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub
rzeczy ruchomych na cel świadczeń rzeczowych:
a) Minister Obrony Narodowej,
b) Wójt (Burmistrz, Prezydent miasta),
c) Wojewoda.

18. Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia
narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego
obowiązku obrony należy do:
a) administracji publicznej,
b) wojska,
c) wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji
państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek
organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie
określonym ustawami.

19. Do zasadniczych celów działania wojsk OT, zalicza się przede wszystkim:
a) wsparcie wojsk operacyjnych i stworzenie optymalnych warunków do pełnego
wykorzystania ich zdolności bojowych co ma zwiększyć potencjał odstraszania,
b) prowadzenie działań regularnych i nieregularnych, wsparcie terenowych organów
administracji państwowej, samorządów i społeczeństwa przy realizacji działań
antykryzysowych,
c) oba rozwiązania (a i b) są poprawne.

20. III Konwencja Genewska z 12 sierpnia 1949 r. dotyczy ochrony:
a) traktowania jeńców wojennych,
b) chorych, rannych i rozbitków na morzu,
c) dzieci-żołnierzy.

21. Podstęp wojenny:
a) nie jest w ogóle dozwolony,
b) jest dozwolony bez żadnych ograniczeń,
c) nie jest zabroniony pod warunkiem, że nie narusza żadnej zasady mph.

22. I Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r. dotyczy:
a) ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych,
b) ochrony ofiar nie międzynarodowych konfliktów zbrojnych,
c) ochrony ofiar międzynarodowych i niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych.

23. Konfliktzbrojny o charakterze międzynarodowym:
a) to inaczej konflikt umiędzynarodowiony,
b) jest pojęciem szerszym niż wojna,
c) toczy się na terytorium przynajmniej jednego państwa.

24. W czasie konfliktu zbrojnego o charakterze niemiędzynarodowym:
a) osoby walczące w chwili dostania się do niewoli powinny być traktowane jak jeńcy
wojenni,
b) osoby walczące w chwili dostania się do niewoli podlegają tylko prawu
wewnętrznemu państwa zatrzymującego,
c) traktowani są jak osoby, które nielegalnie wystąpiły przeciwko władzy danego
państwa.

25. Okupacja wojenna to:
a) stan sprawowania faktycznej władzy przez dowództwo armii nieprzyjacielskiej na
całości lub części terytorium jednej ze stron konfliktu,
b) stan sprawowania faktycznej władzy na części terytorium przez partyzantów w czasie
konfliktu zbrojnego o charakterze nie międzynarodowym,
c) inaczej zawłaszczenie części terytorium innego państwa, które może prowadzić do
przesunięcia granic tego państwa.

26. Prawo haskie:
a) zakazuje całkowicie stosowania min i torped,
b) ogranicza stosowanie min i torped,
c) nie odnosi się do kwestii stosowania min i torped.

27. Członkowie lotniczych sił zbrojnych, którzy dostali się pod władzę nieprzyjacielską:
a) są jeńcami wojennymi,
b) są traktowani jak osoby, które nielegalnie przekroczyły granice danego państwa,
c) są nielegalnymi kombatantami.

28. Pierwszym aktem międzynarodowym dotyczącym wojny powietrznej była:
a) sporządzona w 1907 r. IV Konwencja Haska,
b) uchwalona w 1899 r. Deklaracja o zakazie zrzucania z balonów pocisków i materiałów
wybuchowych,
c) podpisana w 1907 r. XIV Konwencja Haska o wojnie powietrznej.

29. Zakaz niedawania pardonu polega na :
a) zakazie wydawania rozkazu aby nikogo nie zostawiać przy życiu lub prowadzenie
działań zbrojnych w taki sposób,
b) równym traktowaniu wszystkich kombatantów,
c) niedyskryminowaniu kobiet żołnierzy podczas działań zbrojnych.
30. W świetle art. 8 ust. 2 b i ust. 2 e Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego
wcielanie i werbowanie dzieci poniżej 15 roku życia do sił zbrojnych stanowi:
a) zbrodnię przeciwko ludzkości,
b) zbrodnię ludobójstwa,
c) zbrodnię wojenną.

31. Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie włączenia dzieci w
konflikt zbrojny został uchwalony w:
a) Nowym Jorku w dniu 12 sierpnia 1999 r.,
b) Nowym Jorku w dniu 25 maja 2000 r.,
c) Genewie w dniu 25 maja 2000 r.

32. W niewoli:
a) jeńcy wojenni odbywają karę za swoje czyny nieprzyjacielskie wobec państwa
zatrzymującego,
b) pobyt jeńca nie może trwać dłużej niż rok,
c) mimo, że jest formą pozbawienia wolności jeńcy nie odbywają kary, chyba że zostali
osądzeni za naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego.

33. W czasie udzielania pomocy chorym i rannym:
a) można odmówić udzielenia pomocy osobie należącej do strony przeciwnej,
b) można odmówić udzielenia pomocy osobie wrogich sił zbrojnych pod warunkiem, że
nie ma bezpośredniego zagrożenia jej życia,
c) nie można odmówić pomocy żadnej osobie, która jest chora lub ranna bez względu
na przynależność do stron konfliktu.

34. Powód internowania osoby cywilnej:
a) musi być oparty na udowodnionym zarzucie,
b) nie musi być oparty na udowodnionym zarzucie, ani nie musi być podawany
internowanemu,
c) nie musi być oparty na udowodnionym zarzucie, ale w decyzji o internowaniu
powinny być określone motywy internowania.

35. Obozy dla osób internowanych oznaczane są literami:
a) OI,
b) IC,
c) AP.

36. Ochrona dóbr kultury w czasie wojny:
a) nie została jeszcze uregulowana w międzynarodowym prawie humanitarnym,
b) ma charakter fakultatywny,
c) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa.

37. Zgodnie z zasadą rozróżnienia zabytkowe budowle o charakterze sakralnym:
a) nie mogą być celem ataków,
b) mogą być celem ataków, jeśli są wykorzystywane do celów militarnych,
c) nie podlegają żadnej szczególnej ochronie.

38. W prawie rzymskim rapina oznaczała zabór cudzej rzeczy dokonany przy użyciu
przemocy (rabunek). Obecnym odpowiednikiem w polskim prawie karnym jest;
a) włamanie,
b) kradzież,
c) rozbój.

39. Według słownika języka polskiego w rozumieniu kryminalnym napad bandycki w celu
ograbienia, uprawianie grabieży, bandytyzm to definicja;
a) terroryzmu,
b) rozboju,
c) przestępstwa kryminalnego.

40. Mianem triady rozbójniczej lub triady przestępstw rozbójniczych określa się;
a) rozbój, kradzież rozbójniczą i wymuszenie rozbójnicze,
b) rozbój, rozbój z bronią, kradzież rozbójnicza,
c) rozbój, włamanie i kradzież.

41. Kryminologia:
a) to nauka praktyczna wykorzystywana w procedurach prawnych, obejmuje technikę,
taktykę i strategie zwalczania przestępstw,
b) to nauka o ofierze przestępstwa,
c) to nauka o przestępstwie i przestępcy.

42. Sieć powiązań między kilkudziesięcioma podmiotami, które wprowadzają do obrotu
gospodarczego fikcyjne faktury VAT nazywana jest:
a) karuzela podatkowa,
b) firmy słupy,
c) fałszowanie faktur.

43. Mianem „triady rozbójniczej” określa się:
a) rozbój, włamanie, kradzież,
b) kradzież rozbójniczą, włamanie rozbójnicze, oszustwo rozbójnicze,
c) wymuszenie rozbójnicze, rozbój, kradzież rozbójniczą.

44. Nauka o ofierze przestępstwa, gdzie w głównej roli występuje pokrzywdzony i jego rola
w genezie przestępstwa to:
a) wiktymologia,
b) kryminalistyka,
c) ofiarologia.

45. W naukach kryminologicznych - mężczyzna w wieku od 16 do trzydziestu kilku lat, raczej
samotny i niezamożny, nie pracujący, nie posiadający samochodu, zaniedbany, bez
ukończonej szkoły średniej identyfikowany jest z typem sprawcy:
a) samotnego wilka,
b) zdezorganizowanego,
c) pospolitego.

46. W ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzony zostałzwrot „nowejsubstancji
psychoaktywnej” celem ułatwienia ścigania karnego:
a) narkomanów,
b) osób używających tzw. dopalaczy,
c) rynku tzw. dopalaczy.

47. Terenowym organem Policji nie jest:
a) komendant wojewódzki Policji,
b) komendant komendy powiatowej Policji,
c) komendant komisariatu Policji.

48. Zapisany w ustawie zwrot „… służąca społeczeństwu…” dotyczy państwowej służby
mundurowej tj.:
a) Państwowej Straży Pożarnej,
b) Wojska Polskiego,
c) Policji.

49. Przy wykonywaniu czynności administracyjno-porządkowych nieumundurowany
policjant obowiązany jest na żądanie obywatela okazać:
a) legitymację służbową lub znak identyfikacyjny,
b) przedstawić się stopniem, imieniem i nazwiskiem,
c) pokazać dokument policyjny i podać nazwisko.

50. Sektor prywatny ustawowe obowiązki w dziedzinie ochrony osób i mienia realizuje w
formie:
a) bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
b) stałej lub doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej,
c) prawidłowe odpowiedzi „a” i „b” gdy zgodne z rozporządzeniem.

51. Uzyskiwanie informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, przetwarzanie tych
informacji, przekazywanie ich odpowiednim uprawnionym podmiotom to kompetencje
ustawowe:
a) Straży Ochrony Kolei,
b) Kierownika ds. zabezpieczenia imprez masowych,
c) detektywa.

52. Służby porządkowe organizatora imprez masowych nie są uprawnione do:
a) legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości,
b) zatrzymania osoby zakłócającej spokój publiczny i niezwłocznego przekazania Policji,
c) użycia środków przymusu bezpośredniego.

53. Sprawca-miejsce-ofiara to elementy tzw.:
a) trójkąta kryminalistycznego,
b) trójkąta kryminalnego,
c) trójkąta kryminologicznego.

54. Instytucją prawną ochrony obywateli angażujących się na rzecz bezpieczeństwa i
porządku publicznego jest:
a) obrona konieczna,
b) zatrzymanie obywatelskie,
c) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

55. Organ gminy w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego wpływ na Policję i Państwową
Straż Pożarną uzyskuje poprzez:
a) Możliwość żądania informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy,
b) Pokrywania części kosztów związanych z bezpieczeństwem,
c) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

56. Społeczna ocena pozornie niegroźnych zjawisk z zakresu bezpieczeństwa zależy od:
a) skalizdarzenia,
b) okoliczności wystąpienia,
c) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

57. Techniczne zabezpieczenie śladów daktyloskopijnych to:
a) wykonanie odlewu gipsowego,
b) wykonanie odlewu silikonowego,
c) przeniesienie śladu na folię.

58. Traseologia to:
a) nauka śledcza zajmująca się w przypadku przestępstwa ustalaniem osoby, pojazdu
(identyfikacja bezpośrednia) na p[odstawie śladów przemieszczania się
pozostawionych na miejscu zdarzenia,
b) technika śledcza zajmująca się w przypadku przestępstwa ustalaniem osoby, pojazdu
(identyfikacja pośrednia) lub zwierzęcia na podstawie śladów przemieszczania się
pozostawionych na miejscu zdarzenia,
c) technika śledcza zajmująca się w przypadku przestępstwa ustalaniem, osoby i
zwierzęcia (identyfikacja pośrednia)na podstawie śladów przemieszczania się
pozostawionych na miejscu zdarzenia.

59. Wskaż właściwą nazwę urządzenia służącego do analizy fizjologicznych reakcji
organizmu na bodźce z zewnątrz:
a) poligraf,
b) detektor kłamstw,
c) wykrywacz kłamstw.

60. Zgodnie z ustawa o grach hazardowych reklama gier hazardowych jest;
a) zabroniona,
b) dozwolona tylko w internecie,
c) dozwolona.

61. Bitcoin jest krypto walutą kontrolowaną przez:
a) Bank Światowy,
b) Microsoft,
c) nie jest kontrolowany.

62. Zorganizowana przestępczość ekonomiczna dotyczy przede wszystkim:
a) wyłudzeń podatku od towarów i usług,
b) czerpania korzyści z nierządu,
c) pobieranie haraczy od przedsiębiorców.

63. Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce sprawuje:
a) Komisja Nadzoru Finansowego,
b) Urząd Regulacji Rynku Ubezpieczeniowego,
c) Polskie Stowarzyszenie Zakładów Ubezpieczeniowych.

64. Kajdanki jako środek przymusu bezpośredniego, mogą być użyte przez
kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w celu:
a) odparcia bezpośredniego zamachu na życie, zdrowie lub wolność pracownika ochrony
lub innej osoby,
b) przełamania oporu bezpośredniego,
c) odizolowania napastnika.

65. Regulamin imprezy masowej opracowuje:
a) kierownik ds. bezpieczeństwa imprezy masowej,
b) organizator imprezy masowej,
c) administrator obiektu.

66. Celem przeprowadzenia rekonesansu jest ustalenie:
a) terenu po którym może poruszać się pracownik ochrony,
b) miejsc sprzyjających powstawaniu zagrożeń,
c) ilości niezbędnych sił i środków ochrony.

67. Analiza i ocena zagrożeń obiektu, podlegającego ochronie fizycznej, powinna zawierać
miedzy innymi:
a) określenie pochodzenia zagrożeń, ich charakteru i przewidywanych skutków,
charakterystykę potencjalnych sprawców,
b) zestawy zadań dodatkowych dla pracowników ochrony i członków grupy
konwojowej,
c) opisy tras patrolu.

68. Wymóg wpisu na listę kwalifikowanych pracowników niezbędny jest by pracownik
ochrony fizycznej mógł:
a) zostać dopuszczony do posiadania i używania broni palnej,
b) wykonywać czynności dozoru,
c) zajmować stanowisko dozorcy.

69. W której sytuacji może być użyty, jako środek przymusu bezpośredniego wobec
sprawcy czynu niedozwolonego, pies służbowy bez kagańca?
a) jeżeli użycie psa służbowego służy do odparcia zamachu na życie lub zdrowie
pracownika ochrony lub innej osoby,
b) zatrzymania osoby w trakcie popełniania czynu niedozwolonego,
c) pokonania biernego oporu sprawcy czynu niedozwolonego.

70. Środek zastępczy jest to:
a) środek odurzający lub substancja psychotropowa działająca na ośrodkowy układ
nerwowy człowieka i wpisana w załączniku nr 1 do ustawy o przeciwdziałaniu
narkomaniiz 2005 r.,
b) substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym lub
produkt, roślina, grzyb lub ich części, zawierające substancje odurzająceumieszczone
w odpowiednim załączniku do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, używane zamiast
lub w takich samych celach jak substancja psychotropowa czy środek odurzający
c) produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną
substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy człowieka, który może
być użyty zamiast lub w takim samym celu jak środek odurzający lub substancja
psychotropowa, którego wytwarzanie i wprowadzanie do obroty nie regulują odrębne
przepisy.

71. Na ile faz został umownie podzielony proces zarządzania kryzysowego?
a) trzy,
b) cztery,
c) pięć.

72. Ochotnicze Straże Pożarne to podmioty, których misją jest:
a) gaszenie pożarów,
b) likwidacja skutków katastrof i klęsk żywiołowych,
c) dobrowolne działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami
żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami wynikającymi z rozwoju cywilizacyjnego.

73. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako stowarzyszenie realizujące zadania
związane z ratownictwem wodnym nadzorowane jest przez:
a) starostę powiatowego,
b) ministra spraw wewnętrznych i administracji,
c) są niezależnymi stowarzyszeniami i nie podlegają pod żaden nadzór.

74. Na poziomie powiatowym w skład struktury zarządzania kryzysowego wchodzi:
a) powiatowy zespół reagowania kryzysowego, powiatowe centrum reagowania
kryzysowego,
b) starosta, powiatowy zespół zarządzania kryzysowego, powiatowe
centrum zarządzania kryzysowego,
c) powiatowy zespół i centrum zarządzania kryzysowego.

75. Który spośród wymienionych obszarów nie jest traktowany jako infrastruktura
krytyczna?
a) łączność,
b) zaopatrzenie w energię, surowce energetyczne i paliwa,
c) edukacja.

76. Jaki podmiot odpowiada za zbieranie informacji i przygotowywanie opinii dla Rady
Ministrów?
a) Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
b) Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
c) Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

77. Kto na terenie województwa zajmuje się koordynacją transportu osób
poszkodowanych w katastrofie komunikacyjnej do placówek służby zdrowia?
a) dyspozytor medyczny,
b) oficer na stanowisku kierowania powiatowego komendanta PSP,
c) lekarz koordynator ratownictwa medycznego lub dyspozytor medyczny.

78. Podaj miasto w województwie podkarpackim, w którym stacjonuje śmigłowiec
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego?
a) Rzeszów,
b) Krosno,
c) Sanok.

79. Wskaż, jak wygląda cyklzarządzania kryzysowego?
a) zapobieganie – przygotowanie – reagowanie – usuwanie skutków,
b) przygotowanie – dojazd – reagowanie – usuwanie skutków,
c) zapobieganie – reagowanie – usuwanie skutków – odtwarzanie zasobów.

80. Urząd do Spraw Cudzoziemców powstał, by:
a) zapewnić kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie legalizacji pobytu i
udzielania ochrony cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz obywatelom polskim poza granicami kraju.
b) zapewnić kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie legalizacji pobytu i
udzielania ochrony cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
c) zapewnić kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie legalizacji pobytu i
udzielania ochrony cudzoziemcom

81. Zgodnie z obowiązującymi przepisami organizatorem krajowego systemu ratowniczogaśniczego jest:
a) Premier,
b) Minister właściwy do spraw wewnętrznych,
c) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

82. Zakres zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną w teorii nauk o
bezpieczeństwie kwalifikowany jest do:
a) bezpieczeństwa publicznego,
b) bezpieczeństwa powszechnego,
c) ochrony porządku prawnego.

83. Nadzór nad funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na poziomie
wojewódzkim sprawuje:
a) Wojewoda,
b) Marszałek Województwa,
c) Komendant Wojewódzki PSP.

84. Kierowanie działaniami ratowniczymi to złożony proces obejmujący:
a) wydawanie poleceń ratownikom,
b) planowanie, organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie działań ratowniczych,
c) wysyłanie do działań ratowniczych odpowiednich zasobów technicznych
i osobowych.

85. Podstawowy zespół ratownictwa medycznego składa się z:
a) z trzech osób w tym lekarza i dwóch ratowników medycznych,
b) z dwóch osób w tym lekarza i pielęgniarki systemu,
c) co najmniej dwóch, w skład których wchodzi pielęgniarka systemu lub ratownik
medyczny.

86. Na obszarze województwa system Państwowe Ratownictwo Medyczne funkcjonuje
w oparciu o plan, który opracowuje:
a) Wojewoda,
b) Marszałek województwa,
c) Minister zdrowia.

87. Do zadań zespołów ratownictwa medycznego należy:
a) udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
b) świadczenie usług zdrowotnych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w
warunkach poza szpitalnych,
c) udzielanie pomocy rannym w czasie wypadków drogowych.

88. Dopuszczalna prędkość dla hulajnóg wynosi;
a) 30 km/h,
b) nie ma ograniczenia,
c) 20 km/h.

89 . Przestępstwem jest czyn zabroniony przez ustawę:
a) bezprawny, karalny, społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy i zawiniony,
b) pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny,
c) społecznie szkodliwy w stopniu znikomym, zawiniony i bezprawny.

90. Wśród kar przewidzianych w prawie karnym wyróżniamy:
a) grzywnę od 10 do 540 stawek dziennych, ograniczenie wolności od 1 do 12 miesięcy,
areszt od 1 dnia do 12 miesięcy,
b) grzywnę kwotową lub stawkową, ograniczenie wolności od miesiąca do lat 2,
pozbawienie wolności od miesiąca do lat15
c) grzywnę kwotową lub stawkową, ograniczenie wolności od 1 miesiąca do 12 lat,
pozbawienie wolności od 1 miesiąca do 25 lat oraz dożywotnie pozbawienie wolności.

91. Zbrodnią jest czyn zabroniony:
a) za który grozi tylko kara pozbawienia wolności przekraczająca rok,
b) każde przestępstwo umyślne w typie kwalifikowanym jest zbrodnią,
c) za który grozi kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 3 lata.

92. Odpowiedzialność karną za przestępstwo na zasadach opisanych w kodeksie ponosi:
a) każdy kto dopuści się przestępstwa ponosi odpowiedzialność karną bez względu na
wiek,
b) sprawca, który najpóźniej w chwili czynu kończy 17 lat i ma zdolność rozpoznania czynu
oraz pokierowania swoim postępowaniem,
c) każdy podmiot, który dopuścił się przestępstwa ponosi za nie odpowiedzialność,
zarówno osoba fizyczna, która ukończyła 17 rok życia, jak również osoba prawna i
jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej.

93. W rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii środkami odurzającymi są
substancje:
a) pochodzenia naturalnego lub syntetycznego (np. liście koki, efedryna), które działają
na układ pokarmowy oraz ośrodkowy układ nerwowy człowieka,
b) środki działające na ośrodkowy układ nerwowy wskazane w określonym
rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia zawierającym wykaz takich
środków odurzających,
c) pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, które mogą być przetworzone lub służyć
do wykonania narkotyków, umieszczone w odpowiednim załączniku do ustawy (np.
efedryna).

94. Za wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu na terytorium RP środka zastępczego
może zostać nałożona kara:
a) finansowa od 20 000 do 1 000 000 zł.,
b) finansowa od 10 000 do 5 000 000 zł.,
c) grzywny do 1 000 000, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 5.

95. Centralny Rejestr sprzeciwów pobierania ze zwłok ludzkich i przeszczepiania komórek,
tkanek i narządów prowadzi:
a) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji Poltransplant,
b) Minister właściwy do spraw ochrony zdrowia,
c) Narodowy Fundusz Zdrowia.

96. Tomasz K, lat 16, wcześniej niekarany, znęcał się nad swoim psem: bił kijem, wyrwał
ogon, połamał obie przednie łapy. Ustawą, która będzie miała wobec niego zastosowanie,
jest:
a) Kodeks karny z 1997 r, art.207 kk (znęcanie się),
b) Ustawa o ochronie zwierząt z 1997 r. (art. 35 znęcanie się nad zwierzętami),
c) ustawa z 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (czyn karalny)
97. Co to jest Układ z Schengen?

a) Układ z Schengen – jest to porozumienie, na podstawie którego znosi się kontrolę osób
przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to
tytułem rekompensatywzmacnia natomiast współpracę w zakresie
bezpieczeństwa i polityki wizowej oraz azylowej,
b) Układ z Schengen – znosi się kontrolę osób przekraczających granice między
państwami członkowskimi układu,
c) Układ z Schengen – jest to porozumienie, na podstawie którego nie znosi się kontroli
osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a dodatkowo
wzmacnia natomiast współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki wizowej oraz
azylowej.

98. SIS – System Informacyjny Schengen to:
a) baza danych, która jest jedynym z narzędziem kompensacyjnym dla ochrony całej Unii
Europejskiej i pozwala na sprawdzenie, czy osoby l przekraczające granicę mogą
wjechać na teren UE,
b) komputerowa baza danych, która jest jednym z najważniejszych narzędzi
kompensacyjnych dla ochrony strefy Schengen i pozwala na sprawdzenie, czy osoby
lub przedmioty przekraczające granicę Schengen, bądź już znajdujące się na jej terenie,
nie są poszukiwane, lub też czy nie dotyczy ich zakaz wjazdu/wwozu,
c) komputerowa baza danych, która jest jednym z narzędzi ochrony granic europejskich i
pozwala na sprawdzenie, czy przedmioty przekraczające granicę , bądź już znajdujące
się na terenie UE, nie są niebezpieczne, lub też czy nie dotyczy ich zakaz
wjazdu/wwozu.

99. Skrót KWS oznacza:
a) Kodeks Wykonawczy Schengen,
b) Konwencja Wykonawcza Schengen,
c) Krajowe Wydziały Schengen.

100. Obywatelstwo polskie nadaje:
a) Sejm RP,
b) Prezydent RP,
c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

101. Granica państwa to:
a) płaszczyzna pozioma przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium,
podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów
niczyich,
b) linia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i
obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich,
c) powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium,
podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów
niczyich.

102. W rozumieniu Ustawy o cudzoziemcach- cudzoziemiec to:
a) każda osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego,
b) każda osoba nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Wspólnot
Europejskich,
c) obywatele państw kandydujących do członkostwa w UE.

103. Komendant Główny Straży Granicznej jest:
a) organem administracjisamorządowej zarządzającej SIS,
b) terenowym organem administracji rządowej korzystającym z SIS,
c) centralnym organem administracji rządowej korzystającym z SIS.