Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Cele projektu

×

CELE PROJEKTU

Zasadniczym celem Projektu jest wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Jako ogólne cele pośrednie Projektu służące realizacji celu zasadniczego przyjęto:

  • poprawa legalności działania

  • poprawa sprawności zarządzania

  • poprawa skuteczności administrowania.

Legalność działania administracji publicznej jest fundamentalną zasadą jej funkcjonowania. Wszelkie przejawy naruszenia tej zasady wymagają eliminacji. Stąd celem Projektu w ramach podnoszenia legalności działania administracji samorządowej będzie monitorowanie i ewaluacja stosowania prawa. Jak się okazuje z dotychczasowych badań (w tym prowadzonych przez WSPiA) poziom legalności działania administracji samorządowej nie jest zadowalający. Podstawową słabością tej administracji jest brak gruntowego przygotowania urzędników. Celem Projektu jest podniesienie umiejętności merytorycznych urzędników uczestniczących w nim gmin. Specjalizacja urzędników w ramach poszczególnych stanowisk pozwoli na podniesienie poziomu ich wykwalifikowania

Sprawność zarządzania publicznego jest przede wszystkim refleksem zachowań przedsiębiorczych. W dobie narastających trudności finansowych sektora publicznego, przy stale pojawiających się nowych zadaniach publicznych, niezmiernie ważnym elementem administrowania publicznego jest efektywne zarządzanie. Niejednokrotnie stanowi to warunek skuteczności, gdyż nieumiejętne wykorzystanie dysponowanych środków może spowodować niemożność wykonania zadania publicznego w ogóle. Współczesne administrowanie to przedsiębiorcze administrowanie. Im wyższy poziom przedsiębiorczości wykazują poszczególni urzędnicy, tym większe prawdopodobieństwo podniesienia sprawności zarządzania publicznego.

Z drugiej strony, brak instrumentów skuteczności realizacji zadań publicznych i oparcie się jedynie na walorach efektywnego działania może grozić ich niewykonaniem. Skuteczność realizacji zadań publicznych jest warunkiem koniecznym administrowania publicznego. Niezbędne są do tego odpowiednie instrumenty gwarantujące skuteczność tego administrowania. Służy temu biurokratyzacja zachowań urzędniczych rozumiana jako narzucona formuła działania. Im większa niepewność skuteczności realizacji określonego zadania w sposób przedsiębiorczy, tym w większym stopniu zastosowanie winna znajdować biurokracja. 

Relacje między biurokracją i przedsiębiorczością pozostają w stałej zależności. Im więcej przedsiębiorczości, tym mniej biurokracji. Zasadniczą kwestię stanowi tu właściwy dobór proporcji pomiędzy nimi w ramach poszczególnych aspektów działania administracji. Wyznacznikiem powinno być zapewnienie zarówno skuteczności, jak i sprawności administrowania publicznego. Centralną częścią administrowania publicznego zawsze pozostaje człowiek – urzędnik. Zjawiska opisywane jako biurokracja, czy przedsiębiorczość stanowią cechy właściwe człowiekowi przy podejmowaniu czynności administracyjnych w sposób odpowiednio rutynowy lub kreatywny. Administrowanie publiczne nie może być nieskuteczne i nie powinno być niesprawne. Im bardziej przedsiębiorcze administrowanie publiczne, tym efektywność, ekonomiczność, szybkość itp. cechy dobrego administrowania będą z nim utożsamiane. Nie pozostanie to obojętne dla postrzegania współczesnej administracji, zwłaszcza w dobie narastającej dezaprobaty dla jej działań. Dla realizacji niektórych zadań przepisy dopuszczają dyskrecjonalność w doborze sposobu ich realizacji. Kluczową rolę pełni tu urzędnik, którego właściwe przygotowanie merytoryczne pozwoli na jak najlepsze wykorzystanie dostępnych środków podnoszących sprawność administrowania przy zapewnieniu jego skuteczności. Celem Projektu jest przygotowanie urzędników do takich działań. 

Realizacja powyższych celów spowoduje, że spełnione zostaną cele pośrednie przyjęte w projekcie jako szczegółowe. Są to:

  • podniesienie jakości prawa

  • poprawa zarządzania i jakości świadczonych usług publicznych

  • wzrost zaufania społecznego.

Realizację tak postawionych celów Projektu umożliwi właściwie dobrana metodologia działań.