Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Przedmioty obligatoryjne dla wszystkich specjalności na studiach II stopnia

Przykładowe przedmioty podstawowe – wspólne dla wszystkich specjalności na studiach II stopnia:

1 semestr

 • Prawo administracyjne
 • Fundusze UE
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Socjologia organizacji
 • Bezpieczeństwo międzykulturowe i teorie wojen
 • Klinika administracji
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych

2 semestr

 • Wybrane instytucje postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Odpowiedzialność osób pełniących funkcje publiczne
 • Kultura administrowania
 • Klinika administracji
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych

3 semestr

 • Prawo internetowe
 • Legislacja
 • Zarządzanie kryzysowe - organizacja i zasady
 • Samorząd i prawo samorządowe
 • Wybrane instytucje prawa gospodarczego
 • System ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Public relations i tworzenie wizerunku instytucji publicznych
 • Klinika administracji

4 semestr

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • Stosowanie prawa
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Administrowanie informacją publiczną

PPRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCIACH:

 

SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA

 • Umowy międzynarodowe w sprawach celnych.
 • Analiza podatkowa.
 • Prawo celne UE.
 • Zaskarżanie i kontrola decyzji podatkowych.
 • Regulacje około celne w prawie UE.
 • Podstawy prawne wymiany informacji podatkowej.
 • Organizacje międzynarodowe w sprawach celnych.
 • Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych.

 

SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 • Mediacje w administracji.
 • Klient w administracji.
 • Informatyzacja w administracji publicznej.
 • Świadcząca działalność administracji publicznej.
 • Przygotowanie i system finansowanie projektów UE.
 • Współdziałanie administracji publicznej z innymi podmiotami.
 • Strategia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.
 • Kontrola i nadzór w systemie administracji publicznej.

 

 

SPECJALNOŚĆ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Rachunkowość.
 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zarządzanie finansami.
 • Nowoczesne metody oceny projektów inwestycyjnych.
 • Rachunkowość podatkowa.
 • Biznes plan.
 • Rachunkowość zarządcza.
 • Sprawozdawczość finansowa.

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM-SPEDYCJĄ-LOGISTYKĄ

 • Prawo celne.
 • Globalne uwarunkowania polityki celnej.
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstw.
 • Zarządzanie w handlu międzynarodowym.
 • Dostęp do rynku.
 • Prawo cywilne.
 • Procedury celne.
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności.
 • Bezpieczeństwo drogowe.
 • Prawo handlowe.
 • Prawo podatkowe.
 • Prawo socjalne.

 

SPECJALNOŚĆ KADRY I PŁACE

 • Rachunkowość finansowa. Stosunek pracy – nawiązanie, zmiana, rozwiązanie.
 • Czas pracy i urlopy pracownicze.
 • Dokumenty i programy kadrowo-płacowe. 
 • Wynagrodzenia – naliczanie i rozliczanie.
 • Zakładowe fundusze pracownicze.
 • Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników.
 • Wymogi BHP w zakładzie pracy.

 

SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

 • Zasady zatrudnienia do służb ochrony bezpieczeństwa i porządku.
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej.
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy.
 • Prawo i bezpieczeństwo w lotnictwie.
 • Służby ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach.
 • Laboratorium kryminalistyczne.
 • Prawo karne medyczne.
 • Współdziałanie służb ochrony bezpieczeństwa publicznego.
 • Elementy kwalifikowanej pierwszej pomocy.


SPECJALNOŚĆ ADMINISTROWANIE FIRMĄ

 • Fundusze UE dla przedsiębiorcy.
 • Metody oceny projektów inwestycyjnych.
 • Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych.
 • Bankowe metody oceny zdolności kredytowej.
 • Odpowiedzialność prawna przedsiębiorcy.
 • Postępowanie egzekucyjne – sądowe i administracyjne.
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.
 • Spory gospodarcze.

 

SPECJALNOŚĆ OCHRONA INFORMACJI

 • Założenia ochrony informacji.
 • Podstawy prawne ochrony informacji.
 • System ochrony informacji niejawnych.
 • Informacja publiczna – dostęp i ochrona.
 • Bezpieczeństwo danych osobowych.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych w ochronie informacji.
 • Bezpieczeństwo procesu wytwarzania dokumentów niejawnych.
 • Szacowanie ryzyka i audyt w ochronie informacji.

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Analiza funkcjonowania gospodarki rynkowej.
 • Współczesne problemy zarządzania.
 • Indywidualne prawo pracy.
 • Psychologia zarządzania.
 • Negocjacje.
 • Kultura w organizacji.
 • Zarządzanie projektami.
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.